سیمیت نان معروف وترکیه‌ای

سیمیت نان معروف وترکیه‌ای است که بافت نسبتاً خشکی د ارد. د ر خیابان‌های استانبول آن را روی چرخ‌دستی‌ها می‌فروشند و رهگذران

بیشتر بخوانید