یوزال با اقتدار تمام قهرمان شطرنج استان آزربایجان شرقی شد

شطرنج یوزال ، خواستنی که توانستن شد و بالاخره تیم شطرنج یوزآل قهرمان شد . خواستن تا توانستن مسیری است

بیشتر بخوانید